Δυτική Μακεδονία

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι η πιο συγκεκριμένη μελέτη της περιφέρειας για το μέλλον.
Αξίζει να την μελετήσετε και στη συνέχεια να τη συζητήσουμε διεξοδικά.

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020