Θεσσαλία

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι η πιο συγκεκριμένη μελέτη της περιφέρειας για το μέλλον.
Αξίζει να την μελετήσετε και στη συνέχεια να τη συζητήσουμε διεξοδικά.

Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) Θεσσαλίας 2014-2020