Αττική

ΑΤΤΙΚΗ

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι η πιο συγκεκριμένη μελέτη της περιφέρειας για το μέλλον.
Αξίζει να την μελετήσετε και στη συνέχεια να τη συζητήσουμε διεξοδικά.

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Αττικής 2014-2020

Παράρτημα Ι: Λεπτομερές Σχέδιο Δράσεων RIS3 Περιφέρειας Αττικής

Παράρτημα II: Τομεακή και Κλαδική Εξειδίκευση

Παράρτημα III: Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας

Παράρτημα IV: Δαπάνες Ε&Α και Παραγωγικότητα

Παράρτημα V: Ναυτιλιακό Πλέγμα